Obchodní podmínky

společnosti Motionhouse s.r.o., IČO: 04091850, se sídlem Drobného 296/20, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 88175 (dále jen „Zhotovitel“) upravující provádění děl a poskytování souvisejících služeb zákazníkům (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky závazných objednávek – smluv o dílo a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „Objednávka“) uzavíraných postupem níže popsaným mezi Zhotovitelem a jeho zákazníkem (dále jen „Objednatel“).

1.2

Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Objednávky od okamžiku jejího uzavření. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně písemně sjednat v Objednávce. Tato odchylná ujednání v Objednávce pak mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.3

Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Objednatelem je osoba, která jedná při uzavírání Objednávky v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“). Zhotovitel neuzavírá dle těchto Obchodních podmínek Objednávky se spotřebiteli.

1.4

Zhotovitel pro Objednatele provede na základě Objednávky dílo specifikované v Objednávce (dále souhrnně jen „Dílo“). Typicky Dílo spočívá ve vytvoření ilustrací, animovaného videa a poskytnutí souvisejících služeb sjednaných v Objednávce.


2. Uzavření objednávky

2.1

Objednávka specifikuje alespoň osobu Objednatele, Dílo a jeho charakteristiky, termín provedení, způsob předání Díla a odměnu Zhotovitele. Vzor Objednávky tvoří Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

2.2

Objednávka se stává závaznou smlouvou mezi Zhotovitelem a Objednatelem v okamžiku, kdy se smluvní strany bezvýhradně shodnou na obsahu Objednávky a toto si potvrdí podpisem Objednávky. Odpověď, která obsahuje (byť nepodstatné) změny nebo výhrady k obsahu Objednávky, není akceptací Objednávky; v takovém případě je Objednávka uzavřena až v okamžiku, kdy si smluvní strany takto upravené znění Objednávky písemně potvrdí.

2.3

Podpisem Objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s jejich zněním souhlasí, a dále, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů ze strany Zhotovitele.

2.4

Zhotovitel si vyhrazuje jednání o Objednávce kdykoliv přerušit nebo ukončit, ustanovení § 1729 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.5

Zhotovitel může v rámci sjednávání Objednávky předložit Objednateli nezávaznou cenovou nabídku (dále jen „Cenová Nabídka“). Cenová Nabídka je platná po dobu v ní uvedenou. Cenová Nabídka má pouze informativní charakter, jejím odsouhlasením ze strany Objednatele nedochází k uzavření Objednávky.

 

3. Provádění díla

3.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, dle těchto Obchodních podmínek a Objednávky. Objednatel je povinen Dílo předané Zhotovitelem převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli odměnu sjednanou v Objednávce.

3.2

Dílo je provedeno, jakmile je dokončeno a předáno Objednateli způsobem sjednaným v Objednávce. Dílo je dokončeno, jakmile odpovídá Objednávce. Termín pro provedení Díla (nebo jeho jednotlivých částí, je-li prováděno postupně) stanoví Objednávka. Pokud není termín sjednán, je jím doba obvyklá s ohledem na povahu Díla.

3.3

Pokud Objednávka nespecifikuje způsob předaní Díla, předá Zhotovitel Dílo způsobem dle vlastního uvážení s ohledem na povahu Díla. Objednatel je povinen předání Díla písemně potvrdit.

3.4

Objednatel je povinen předané Dílo převzít, zkontrolovat a případné vady vytknout Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) dnů ode dne převzetí Díla od Zhotovitele. Pokud Objednatel nevytkne vady Díla v této lhůtě, příp. jím vytčené nedostatky nejsou vadou ve smyslu těchto Obchodních podmínek, akceptuje tím Objednatel Dílo jako řádně provedené.

3.5

Nezbytnou podmínkou nutnou ke vzniku nároků Objednatele z vad je, aby Objednatel prokázal existenci vady.

3.6

V případě, že je vada Díla prokázána, Zhotovitel je povinen vadu odstranit, a to ve lhůtě Zhotovitelem stanovené s ohledem na povahu vady. Následně Zhotovitel vyzve Objednatele k opakované akceptaci Díla, kdy se opětovně uplatní postup dle odst. 3.4 a násl. těchto Obchodních podmínek. Tento postup se opakuje, dokud nejsou vady odstraněny.

3.7

Povinnost odstranit vadu Zhotovitel může splnit i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu opravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna.

3.8

V případě, že:

3.8.1
Objednatel převzetí Díla písemně nepotvrdí ani na výzvu Zhotovitele ve lhůtě Zhotovitelem stanovené, ačkoli Dílo bylo řádně dokončeno a předáno Objednateli,

3.8.2
uběhla lhůta pro vytčení vad a Objednatel nevytkl vady, příp. jím vytčené vady nejsou vady ve smyslu těchto Obchodních podmínek,

3.8.3
zaplatí Zhotoviteli odměnu za Dílo dle Objednávky, aniž by z jeho strany došlo k výslovné akceptaci Díla, nebo

3.8.4
užije Dílo jakkoli jinak, než pro účely kontroly Díla před převzetím,

akceptuje tím Objednatel Dílo jako řádně provedené.

3.9

Jiné nároky z vad, než výše uvedené, Objednatel nemá.

3.10

Zhotovitel je oprávněn k provedení Díla využít sub-dodavatele. Za plnění Objednávky vůči Objednateli však stále odpovídá přímo Zhotovitel.

3.11

Zhotovitel i Objednatel mají právo požádat v průběhu provádění Díla o změnu Díla, přičemž pokud o tuto změnu požádají, musí druhá smluvní strana do 5 (pěti) pracovních dní ode dne žádosti o změnu písemně odpovědět, zda je změna možná či nikoliv a jaký dopad by změna měla na Dílo a plnění Objednávky, zejména pak na Odměnu a termíny pro provedení Díla. Zhotovitel a Objednatel se poté musí vzájemně písemně informovat, zda souhlasí s novými podmínkami vyplývajícími ze žádosti o změnu nebo zda by Dílo mělo být provedeno za původních podmínek.

3.12

Jiné nároky z vad, než výše uvedené, Objednatel nemá.

4. Součinnost objednatele

4.1

Pokud má dle Objednávky Zhotovitel při provádění Díla využít jakékoli podklady, materiály, motivy, data, dokumenty nebo informace apod., které Zhotoviteli za tímto účelem poskytne či zpřístupní Objednatel, nebo Objednatel žádá, aby je Zhotovitel v rámci provádění Díla užil (dále jen „Podklady Objednatele“), zaručuje Objednatel, že Podklady Objednatele Zhotoviteli včas předá a zároveň předem obstará pro Zhotovitele na své náklady práva minimálně v rozsahu článku 7 Obchodních podmínek, aby Zhotovitel mohl Podklady Objednatele využít v rámci plnění Objednávky; na vyžádání Zhotovitele Objednatel veškeré licence, souhlasy a další dokumenty prokazující splnění této povinnosti předloží k nahlédnutí.

4.2

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli i další potřebnou součinnost při poskytování Služeb, zejména poskytovat mu průběžně potřebné informace nutné k tomu, aby Zhotovitel mohl řádně a včas plnit Smlouvu.

4.3

V případě prodlení Objednatele s řádným poskytnutím Podkladů Objednatele, obstarání práv k Podkladům Objednatele, nebo s poskytnutím jakékoli jiné součinnosti vyžadované těmito Obchodními podmínkami, které trvá i po výslovné výzvě Zhotovitele k poskytnutí součinnosti, se veškeré termíny stanovené pro plnění Zhotovitele pozastavují a začnou znovu běžet až poté, co Objednatel svou povinnost součinnosti splní a Zhotovitele o tom písemně vyrozumí.

 

5. Odměna zhotovitele a platební podmínky

5.1

Odměnu za Dílo si smluvní strany sjednají v Objednávce (dále jen „Odměna“). Pokud není sjednána v Objednávce splatnost, bude Odměna splatná ve dvou splátkách, kdy:

5.1.1
první část Odměny ve výši 40 % (čtyřiceti procent) ze sjednané částky Odměny bude splatná po uzavření Objednávky, a

5.1.2
na zbývající část Odměny ve výši 60 % (šedesát procent) ze sjednané částky Odměny vznikne Zhotoviteli nárok dnem provedení Díla, resp. jeho poslední části (pokud je prováděno po částech).

5.2

Veškeré částky bude Objednatel platit na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle právních předpisů a jejich splatnost nebude kratší než 7 (sedm) dní od vystavení. Faktury bude Zhotovitel zasílat pouze elektronicky na fakturační e-mail Objednatele uvedený v Objednávce.

5.3

Veškeré platby Objednatele budou prováděny bezhotovostně převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený na faktuře; dnem zaplacení je den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Zhotovitele. Platby budou procesovány v CZK, případné konverzní poplatky jdou k tíži Objednatele.

5.4

Veškeré částky jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena v zákonné výši.

5.5

V případě prodlení Objednatele s jakoukoli platbou dle Objednávky je Zhotovitel oprávněn pozastavit plnění Objednávky až do doby úplného zaplacení dlužné částky. Lhůty Zhotovitele se prodlužují o dobu trvání prodlení Objednatele s platbou.

5.6

V případě prodlení Objednatele s placením jakékoli části Odměny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat i smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně za každý, byť započatý, den prodlení. Právo Zhotovitele na náhradu škody v plné výši tímto není dotčeno.

 

6. Práva objednatele k dílu

6.1

Dílo a jeho části jsou zpravidla chráněny jako autorská díla a jiné podobné chráněné nehmotné statky. Okamžikem zaplacení Odměny za poslední část Díla poskytuje Zhotovitel Objednateli úplatnou výhradní licenci k užití Díla jako celku (dále jen „Licence“).

 6.2

Licence je poskytnuta s územním omezením sjednaným v Objednávce a na dobu určitou sjednanou v Objednávce, jinak na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu. Licence se poskytuje bez množstevního omezení. Licence opravňuje Objednatele Dílo užít pouze v nezměněné podobě, k účelům a způsoby specifikovanými v Objednávce, jinak pro účely propagace Objednatele a jeho produktů či služeb, způsoby k tomu přiměřenými.

6.3

Objednatel může Dílo zveřejnit. Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele:

6.3.1
poskytnout podlicenci třetí osobě, nebo postoupit Licenci na třetí osobu,

6.3.2
Dílo ani jeho části jakkoli zpracovávat ani upravovat, spojit je s jiným dílem nebo prvky, zařazovat je do souborných děl, dokončovat jej, uvádět jej na veřejnost pod svým jménem.

6.4

Licence je úplatná, přičemž odměna Zhotovitele za Licenci je zahrnuta v Odměně za Dílo.

6.5

Zhotovitel je oprávněn zařazovat do Díla komponenty třetích stran, za předpokladu, že pro Objednatele zajistí práva k těmto komponentům v rozsahu dle tohoto článku 6 Obchodních podmínek.

6.6

V případě, že je Dílo nebo jeho část chráněna jiným právem k duševnímu vlastnictví nebo jako jiný nehmotný právem chráněný statek (zejména jako umělecký výkon, statek chráněný právem pořizovatele zvukového či zvukovo-obrazového záznamu apod.), uplatní se na takovou část plnění podmínky užívání autorských děl upravené v tomto článku 6 Obchodních podmínek obdobně.

7. Práva objednatele k dílu

7.1

Okamžikem předání nebo jiného zpřístupnění Podkladů Objednatele Zhotoviteli poskytuje Objednatel Zhotoviteli bezúplatné oprávnění Podklady Objednatele užít (dále jen „Licence k Podkladům Objednatele“). Licence k Podkladům Objednatele je nevýhradní, množstevně neomezená, umožňující užití Podkladů Objednatele na území, pro které je poskytnuta Licence dle čl. 6 Obchodních podmínek, a je poskytnuta na stejnou dobu, jako Licence dle čl. 6 Obchodních podmínek.

7.2

Licence k Podkladům Objednatele umožňuje užití Podkladů Objednatele způsoby a v rozsahu potřebnými pro plnění Objednávky ze strany Zhotovitele. Zhotovitel může Podklady Objednatele zveřejnit, upravovat, měnit, zpracovávat, spojovat je s jinými díly nebo prvky, zařazovat je do děl souborných, nebo je dokončovat, to vše i pomocí třetí osoby. Zhotovitel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.

7.3

Tento článek 7 se uplatní i pro jiné chráněné nehmotné statky, včetně těch, ke kterým vykonává práva osoba odlišná od Objednatele, které jsou součástmi Podkladů Objednatele (např. ochranné známky a jiné názvy, průmyslové vzory, umělecké výkony, práva související s právem autorským a další).

7.4

Ve vztahu k Licenci k Podkladům Objednatele se vylučuje aplikace ustanovení § 2370, § 2378 až § 2382 Občanského zákoníku.

7.5

Objednatel zaručuje, že:

7.5.1
má potřebná práva k Podkladům Objednatele k poskytnutí Licence k Podkladům Objednatele a bude je mít po celou dobu trvání Licence k Podkladům Objednatele,

7.5.2
v rámci řádného plnění Objednávky Zhotovitel v souvislosti s užitím Podkladů Objednatele nezasáhne do jakéhokoli práva třetích osob, zejména do vlastnického práva, práv k duševnímu vlastnictví, nebo do práva na soukromí a ochranu osobních údajů, a že

7.5.3
v souvislosti s řádným užitím Podkladů Objednatele Zhotoviteli nevzniknou žádné dodatečné náklady, např. povinnost platit jakékoli odměny, dodatečné odměny, licenční poplatky kolektivním správcům, mzdy, sankce nebo poplatky z důvodu řádného užití Podkladů Objednatele.

8. Práva objednatele k dílu

8.1

Pokud se jakékoli prohlášení Objednatele ukáže být nebo stane nepravdivým nebo neúplným, Objednatel se zavazuje nejpozději na výzvu Zhotovitele provést nápravu a odstranění všech negativních následků takového porušení. Objednatel je povinen nahradit Zhotoviteli veškerou újmu tím způsobenou, včetně nákladů na řešení následků takové situace, na uložené sankce, nákladů právního zastoupení ve skutečné výši apod., a dále je Objednatel povinen na vlastní náklady zjednat nápravu (tj. zejm. vyměnit nebo opravit plnění tak, aby bylo prohlášení Objednatele v souladu se skutečným stavem a nedocházelo k dalšímu porušování povinností dle Smlouvy.

8.2

Objednatel a Zhotovitel se budou vzájemně okamžitě informovat o veškerých nárocích třetích stran v souvislosti s porušením jejich práv, k nimž došlo v souvislosti s plněním Smlouvy.

8.3

Žádná ze smluvních stran není povinna plnit povinnost z Objednávky, pokud jí ve splnění brání překážka vyšší moci ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se informovat o překážce vyšší moci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího vzniku a společně hledat možnosti zmírnění jejích dopadů na plnění Objednávky a jejího překonání. Přítomnost překážky vyšší moci musí být doložena. Pokud by překážka vyšší moci trvala déle než 90 (devadesát) dnů, je každá smluvní strana oprávněna od Objednávky odstoupit.

8.4

Zhotovitel nahradí Objednateli veškerou újmu způsobenou hrubou nedbalostí nebo úmyslně, nebo takovou újmu, u níž se nároku na její uhrazení nelze platně vzdát. Ostatních nároků na náhradu újmy se Objednatel vzdává.

9. Vlastnictví, nebezpečí škody

9.1

V případě, že se v rámci plnění Zhotovitele mají některé věci stát vlastnictvím Objednatele, zejména pokud je Dílo předáno na hmotných nosičích, přechází na Objednatele vlastnické právo dnem zaplacení odměny za Dílo, v jehož rámci byly dané věci poskytnuty. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele dnem předání Díla.

10. Ochrana osobních údajů

10.1

Objednatel byl informován o zpracování osobních údajů Zhotovitelem, a to prostřednictvím informačního dokumentu vydaného Zhotovitelem.

10.2

V případě, že by v rámci provádění Díla měl Zhotovitel pro Objednatele zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů, zavazují se smluvní strany před zahájením provádění Díla uzavřít zpracovatelskou smlouvu splňující požadavky dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Do doby uzavření příslušné zpracovatelské smlouvy není Zhotovitel povinen zahájit práce na Díle, které zahrnují zpracování osobních údajů pro Objednatele.

 

11. Ochrana osobních údajů

11.1

Smluvní strany budou dodržovat mlčenlivost ohledně důvěrných informací druhé smluvní strany, kdy důvěrnými jsou zejména všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství druhé smluvní strany (vč. know-how, obchodních a marketingových postupů a strategií), údaje o obchodních partnerech, zaměstnancích, klientech a jejich osobní údaje, informace o interních poměrech, ekonomických výsledcích, informace z jednání o Objednávce, o podmínkách Objednávky a jejím plnění, nebo další informace, jejichž zveřejnění by druhé straně nebo jejím obchodním partnerům či klientům mohlo způsobit újmu (dále jen „Důvěrné informace“).

11.2

S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění Objednávky, se smluvní strany zavazují Důvěrné informace nemnožit, nezpřístupnit je jakýmkoli způsobem třetí straně ani vlastním zaměstnancům a dalším spolupracovníkům, kteří s nimi nemusí nutně pracovat, aby mohli plnit své povinnosti a Objednávku, a nepoužít Důvěrné informace jinak než za účelem plnění Objednávky.

11.3

Jakmile pomine účel zpracování Důvěrných informací, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů od ukončení Objednávky, je smluvní strana povinna přestat užívat veškeré Důvěrné informace druhé smluvní strany, vrátit je druhé smluvní straně, a docílit, aby Důvěrné informace vrátily i jiné osoby, kterým je daná smluvní strana zpřístupnila. Vrácení Důvěrných informací znamená odevzdání hmotných nosičů s Důvěrnými informacemi, a v případě Důvěrných informací na zařízeních nebo v systémech (úložištích), které nadále zůstávají pod kontrolou přijímající smluvní strany, předání jejich kopií poskytující smluvní straně a následné nevratné smazání Důvěrných informací u přijímající smluvní strany.

11.4

Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením nebo zánikem Objednávky z jakéhokoliv důvodu a trvá po dobu 3 (tří) let od jejího ukončení nebo zániku.

11.5

Pokud spolu smluvní strany uzavřou samostatnou dohodu o mlčenlivosti, uplatní se přednostně před těmito Obchodními podmínkami.

12. Trvání a ukončení objednávky

12.1

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Objednávky:

12.1.1
z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 5 (pět) pracovních dní, k dodatečnému splnění;

12.1.2
v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoli části Odměny nebo jiné platby dle Objednávky nebo těchto Obchodních podmínek, které trvá déle, než 1 (jeden) měsíc od data splatnosti, Objednatel byl o prodlení písemně informován a nezaplatil ani v dodatečné lhůtě, ne kratší než 3 (tři) dny;

12.1.3
v případě, že Objednatel jinak porušil Objednávku, za předpokladu, že Objednatel byl písemně informován o tomto porušení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 5 (pět) pracovních dní, ke zjednání nápravy,

12.1.4
v případě, že Objednatel nebo jakákoli jiná osoba, které Objednatel poskytl podlicenci nebo na niž postoupil Licenci, poruší ustanovení upravující práva Objednatele k Dílu.

12.2

Objednatel může od Objednávky odstoupit:

12.2.1
v důsledku podstatného porušení Objednávky Zhotovitelem, za předpokladu, že Zhotovitele písemně informoval o tomto porušení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 10 (deset) pracovních dní, ke zjednání nápravy,

12.2.2
v případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla, které trvá déle, než 60 (šedesát) dní, za předpokladu, že Zhotovitele písemně informoval o tomto prodlení a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta, ne kratší než 10 (deset) pracovních dní, k dodatečnému splnění.

12.3

Každá ze smluvních stran je oprávněna od Objednávky bez dalšího odstoupit v případě vstupu do likvidace či pravomocného prohlášení konkurzu na majetek druhé smluvní strany.

12.4

Vylučují ostatní zákonné možnosti ukončení Objednávky výpovědí nebo odstoupení od Objednávky.

12.5

Každá smluvní strana může odstoupit od Objednávky pouze v rozsahu doposud nesplněného zbytku plnění. V případě odstoupení od Objednávky provede Zhotovitel soupis veškerého dosud poskytnutého plnění, provede vyúčtování dosud neuhrazených prací a Objednatel je povinen veškeré prokazatelně poskytnuté plnění Zhotoviteli uhradit (dále jen „Vypořádací platba“). Zaplacením Vypořádací platby je Objednateli poskytnuta Licence k doposud poskytnutým výsledkům plnění Zhotovitele.

12.6

V případě odstoupení od Objednávky zaniká i Licence k Dílu.

13. Vzájemná komunikace

13.1

Všechna oznámení mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám či Objednávce, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno v elektronické podobě, podepsáno a zasláno prostřednictvím e-mailových adres Zhotovitele a Objednatele uvedených v Objednávce. V případech právních jednání při uzavření, změně nebo ukončení či zániku Objednávky je písemná forma dodržena, pokud je oznámení učiněno ve formátu PDF, podepsáno a zasláno prostřednictvím e-mailových adres Zhotovitele a Objednatele uvedených v Objednávce.

13.2

Objednatel a Zhotovitel se v případě změny kontaktních údajů budou o této změně informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne takové změny.

14. Společná a závěrečná ustanovení

14.1

Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Objednávky, se řídí právem České republiky. K rozhodování případných sporů z Objednávky bude místně příslušný obecný soud Zhotovitele, příp. krajský soud, do jehož obvodu spadá obecný soud Zhotovitele v případech, kdy je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud, ledaže příslušnost soudu nelze sjednat odchylně od právního předpisu.

14.2

Zhotovitel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Změny budou uveřejněny na webu Zhotovitele. Změny Obchodních podmínek nicméně nemají vliv na Objednávky uzavřené ještě za účinnosti původních Obchodních podmínek.

14.3

Objednatel souhlasí, že Zhotovitel je oprávněn Dílo a údaj o spolupráci s Objednatelem v přiměřeném rozsahu užívat pro účely vlastní prezentace (jako referenci), zejména na svém webu, v portfoliích, na prezentačních a propagačních akcích, apod.

14.4

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek nebo Objednávky neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým, jehož smysl a účel se původnímu ustanovení co nejvíce přibližuje.

14.5

Změny Objednávky vyžadují písemnou formu.

14.6

Vylučuje se použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

14.7

Zhotovitel má právo postoupit na třetí osobu Objednávku či její část. Objednatel nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Zhotovitelem bez písemného souhlasu Zhotovitele.

14.8

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2022.

Office Brno

Drobného 296/20
Brno 60200
Česká republika

Billing information

Motionhouse s.r.o.
IČ: 04091850
DIČ: CZ04091850
Drobného 296/20,
Brno 60200

Motionhouse 2022